SATAKUNNAN SEURA- JA KÄÄPIÖ- SÄÄNNÖT

KOIRAYHDISTYS RY

2023

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Satakunnan Seura- ja kääpiökoirayhdistys Ry

ja kotipaikka on Pori. Yhdistyksen kieli on suomi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on koiranomistajien keskuudessa herättää ja ylläpitää harrastusta kenneltoimintaan, edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä.

Yhdistyksen tarkoitusta pyritään saavuttamaan koulutus-, kilpailu-, koiranäyttely- ja kurssitoiminnan sekä neuvonnan avulla. Yhdistys on Satakunnan Kennelpiiri Ry:n ja Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry jäsen.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen luonnollinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Perhejäseneksi pääsee samassa taloudessa asuvat henkilöt ja nuorisojäseneksi alle 15-vuotiaat henkilöt. Nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta vuosikokouksessa.

Jäseniltä peritään vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruus määrätään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa. Perhejäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksu on aina halvempi kuin varsinaisen jäsenen jäsenmaksu.

4§ KUNNIAJÄSENET

Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan sen kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys haluaa osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus tuodaan yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan ¾ annetuista äänistä. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta hän on vapaa jäsenmaksusta.

5§ JÄSENEN EROTTAMINEN

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän jättää maksamatta jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä tai hän muuten rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai hyviä tapoja tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle.

6§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosittain vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Varsinaisten jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Varajäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenen on oltava täysi-ikäinen. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi jäsentä. Erovuoroiset jäsenet voivat tulla valituiksi uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen läsnä ollessa.

7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja ja/tai sihteeri, kaksi yhdessä.

8§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT OVAT:

1. Kutsua yhdistys kokouksiin, valmistaa kokouksille esitettävät asiat

sekä toimeenpanna yhdistyksen asiat.

2. Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä

hoitaa juoksevat asiat ja vastata yhdistyksen puolesta.

9§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajille asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

10§ YHDISTYKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Kutsu vuosikokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen on hallituksen toimesta toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ensisijaisesti sähköpostilla, mikäli jäsenen sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa tai kirjeitse jäsenen niin halutessa.

11§ YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuun välisenä aikana. Vuosikokous voidaan järjestää myös tietoliikenneyhteyden avulla tai hybridinä.

Hallitus päättää kokoustavan ja se tulee ilmoittaa kokouskutsussa. Vuosikokoukseen voidaan pyytää ilmoittautumiset etukäteen. Kokouksessa tulee käsitellä seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös yhdistyksen taloudesta edellisenä tilikautena.

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja

7. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.

8. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille yksi varahenkilö.

9. Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet.

10 Käsitellään muut esiin tulevat asiat, ottaen huomioon voimassa oleva yhdistyslaki.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava kalenterivuoden loppuun mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Jos joku läsnä olevista vaatii, tulee vaalin tapahtua suljetuin lipuin.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat koiraharrastukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

13§ YHDISTYKSEN OMAISUUS

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan omaisuutta lahjan tai testamentin nojalla, omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä sekä käyttää niitä yhdistyksen toimintaan ja tarkoitukseen liittyvällä tavalla.

14§ MUUT ASIAT

Muuten noudatetaan mitä voimassa olevassa yhdistyslaissa säädetään.