Tietosuoja

Satakunnan Seura- ja Kääpiökoirayhdistys ry jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Satakunnan Seura- ja Kääpiökoirayhdistys ry on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään jäsenistönsä henkilötiedot turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten keräämme, käytämme, säilytämme ja suojaamme henkilötietoja.

1 Rekisterinpitäjä

Satakunnan Seura- ja Kääpiökoirayhdistys ry

2 Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Katja Matikainen, satsky@outlook.com

3 Rekisterin nimi

Satakunnan Seura- ja Kääpiökoirayhdistys ry:n jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

  • Yhdistys käsittelee jäsenistön henkilötietoja yhdistystoiminnan ylläpitämiseksi ja yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi.
  • Yhdistyksen jäsenenä olevalle voidaan lähettää yhdistyksen tiedotteita jäsenrekisteriin annettujen yhteystietojen kautta.
  • Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään.
  • Yhdistys käsittelee vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia yhdistyksen määrittelemiä käyttötarkoituksia varten.
  • Vain niillä yhdistyksen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä tai asemansa hoitamiseksi, on pääsy henkilötietoihin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja yhdistyksen jäsenistä:

  • Jäsenen etu- ja sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite, syntymävuosi
  • Jäsenlaskutukseen liittyvät tiedot (jäsenyyden alkaminen, jäsenyystyyppi)

6 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Satakunnan Seura- ja Kääpiökoirayhdistys ry:n ulkopuolelle Luovutamme tietoja lakisääteisesti viranomaisille pyydettäessä.

Rekisterin tietokannat sijaitsevat palvelinsaleissa, joiden ylläpidosta ja tietoturvasta vastaavat palvelinsaleja ylläpitävät yritykset, jotka toimivat GDPR-asetuksen mukaisesti. Palvelimet sijaitsevat EU:n alueella.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat valvotuissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

8 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhteyshenkilölle.

9 Tietojen poistaminen jäsenyyden päättyessä

Jäsentiedot säilytetään arkistoituna niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät.