Säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Satakunnan Seura- ja Kääpiökoirayhdistys Ry
ja kotipaikka on Pori. Yhdistyksen kieli on suomi.

2§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on koiranomistajien keskuudessa   herättää ja ylläpitää harrastusta kenneltoimintaan, edistää puhdasrotuisten koirien kasvattamista ja käyttöä.

Yhdistyksen tarkoitusta pyritään saavuttamaan koulutus-, kilpailu-, koiranäyttely- ja kurssitoiminnan sekä neuvonnan avulla. Yhdistys on Satakunnan Kennelpiiri Ry:n ja Suomen Kennelliitto Ry:n jäsen.

3§ JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen hyvämaineinen luonnollinen henkilö, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy. Perhejäseneksi pääsee samassa taloudessa asuvat henkilöt ja nuorisojäseneksi alle 15-vuotiaat henkilöt. Nuorisojäsenillä ei ole äänioikeutta vuosikokouksessa.

Jäsenet voivat hallituksen hyväksyttyä keskuudessaan muodostaa itsenäisiä rotu-, alue- tai harrastuspiirejä, joilla ei ole omaa taloutta    ja jotka toiminnassaan noudattavat yhdistyksen sääntöjä.

Jäseniltä peritään vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruus  määrätään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa. Perhejäsenen ja nuorisojäsenen jäsenmaksu on aina halvempi kuin varsinaisen jäsenen jäsenmaksu. Suorittamalla yhdellä kertaa kymmenkertaisen jäsenmaksun, jäsen saavuttaa ainaisjäsenen oikeudet ja vapautuu vastaisista jäsenmaksuista.

4§ KUNNIAJÄSENET

Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan sen kunnia- tai tuomarijäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys haluaa osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen vuosikokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan   ¾ annetuista äänistä. Kunnia- ja tuomarijäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä, mutta hän on vapaa jäsenmaksusta.

5§ JÄSENEN EROTTAMINEN

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän jättää maksamatta jäsenmaksunsa tai hän muuten rikkoo  yhdistyksen sääntöjä tai hyviä tapoja tai jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla  siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai myös suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosittain vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kuusi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Varsinaisten jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Varajäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenen on täytettävä lain mukainen täysi-ikäisyyden  raja. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi     jäsentä. Erovuoroiset jäsenet voivat tulla välittömästi valituiksi  uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään neljä hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan   ja vähintään neljän jäsenen läsnäollessa.

7§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT OVAT:

1.    Kutsua yhdistys kokouksiin, valmistaa kokouksille esitettävät asiat
sekä toimeenpanna yhdistyksen asiat.

2.    Päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, edustaa yhdistystä
hoitaa juoksevat asiat ja vastata yhdistyksen puolesta.

9§ TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

10§ YHDISTYKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Kutsu vuosikokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen on     hallituksen toimesta toimitettava vuosikokouksen päätöksen mukaisesti jäsenkirjeellä. Kutsu on toimitettava viikko ennen kokousta.

11§ YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuun välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1.    Kokouksen avaus

2.    Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta.

3.    Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4.    Esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös yhdistyksen taloudesta edellisenä tilikautena.

5.    Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

6.    Valitaan hallituksen puheenjohtaja

7.    Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.

8.    Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille     kaksi varamiestä.

9.    Vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksujen suuruudet.

10.    Hallituksen mahdollisesti esittämien toimikuntien jäsenten vaali.

11.    Päätetään kokouskutsutavasta, joko kirjallisesti kutsuttuina tai ilmoittamalla paikallisessa sanomalehdessä.

12.    Käsitellään muut esiin tulevat asiat, ottaen huomioon voimassa oleva   yhdistyslaki.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti  ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla on yksi (1) ääni. Valtakirjalla äänestäminen ei ole sallittua.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut        yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. Jos joku läsnäolevista vaatii ja saa  kannatusta, tulee vaalin tapahtua suljetuin lipuin.

12§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan    (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat kenneltarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen  määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi        käytetään varat samaan tarkoitukseen.

13§ YHDISTYKSEN OMAISUUS

Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan omaisuutta lahjan tai testamentin nojalla, omistaa arvopapereita ja kiinteistöjä sekä käyttää niitä yhdistyksen toimintaan ja tarkoitukseen liittyvällä tavalla.

14§ MUUT ASIAT
Muuten noudatetaan mitä voimassa olevassa yhdistyslaissa säädetään.